Jakie dokumenty składamy do urzędu skarbowego po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego

W przypadku jednostek będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych do urzędu skarbowego należy złożyć:

 

 

 

 • wprowadzenie do sprawozdania finansowego, stanowiące część informacji dodatkowej,
 • bilans,
 • rachunek zysków i strat,
 • zestawienie zmian w kapitale (funduszu własnym),
 • rachunek przepływów pieniężnych,
 • opinię i raport biegłego rewidenta (jeśli istniał obowiązek badania),
 • uchwałę organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.

W przypadku jednostek rozliczających się na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

 • wprowadzenie do sprawozdania finansowego, stanowiące część informacji dodatkowej,
 • bilans,
 • rachunek zysków i strat,
 • zestawienie zmian w kapitale (funduszu własnym),
 • rachunek przepływów pieniężnych.